Tin nổi bật

  • /Portals/0//Articles/nghiem-thu-de-tai-van-hoá-nghè-trong-tién-trình-cong-nghiẹp-hoá-hiẹn-dại-hoá-và-họi-nhạp-quóc-té-07012018112716CH.jpg

    Tập huấn kinh tế hộ (09/12/2016)

    Trong 3 ngày (từ 5 đến 7-12), tại thị trấn Kon Dơng, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC tổ chức tập huấn kinh tế hộ cho 40 cán bộ tư vấn sinh kế, ...

  • /Portals/0//Articles/trao-doi-kinh-nghiem-cua-viet-nam-va-han-quoc-ve-van-de-phat-trien-nguòn-nhan-lục-trinh-do-cao-phu-hop-voi-yeu-cau-cua-thi-truong-lao-dong.jpg

    Thực hiện Chương trình 135 – Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã (06/09/2013)

    Một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là cam kết của Chính phủ nước ta đối với các nhà tài trợ cho Chương trình 135 giai đoạn III là phải tăng cường trao quyền cho người dân. Các xã được hưởng hỗ trợ đồng thời phải là chủ đầu tư ...

Tin tức sự kiện

09/12/2016

Tập huấn kinh tế hộ

/Portals/0//Articles/nghiem-thu-de-tai-van-hoá-nghè-trong-tién-trình-cong-nghiẹp-hoá-hiẹn-dại-hoá-và-họi-nhạp-quóc-té-07012018112716CH.jpg

Trong 3 ngày (từ 5 đến 7-12), tại thị trấn Kon Dơng, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC tổ chức tập huấn kinh ...

Chi tiết

06/09/2013

Thực hiện Chương trình 135 – Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

/Portals/0//Articles/trao-doi-kinh-nghiem-cua-viet-nam-va-han-quoc-ve-van-de-phat-trien-nguòn-nhan-lục-trinh-do-cao-phu-hop-voi-yeu-cau-cua-thi-truong-lao-dong.jpg

Một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là cam kết của Chính phủ nước ta đối với các nhà tài trợ cho Chương trình 135 giai đoạn III là phải tăng cường trao quyền cho người dân. Các xã được ...

Chi tiết

Hoạt động đào tạo tập huấn

27/12/2017

Cần bám sát nhu cầu thực tế trong bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã

/Portals/0//Articles/muc-song-cua-lao-dong-nu-nhap-cu-tai-kcn-kcx-kho-khan-chong-chat-nhieu-lao-dong-nu-muon-hoi-huong-lam-ruong.JPG

Kinh tế hợp tác, trong đó nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đang trên hành trình “vật lộn” để trụ vững và phát triển trong bối cảnh hội nhập cạnh tranh gay gắt. Một trong những yếu tố quyết ...

Chi tiết

07/04/2017

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn ở Lai Châu

/Portals/0//Articles/luong-toi-thieu-vung-se-tang-toi-da-350-000-dong-thang.jpg

Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, ưu tiên phát triển đối với giáo dục, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Chi tiết